Download hier de algemene voorwaarden in PDF-formaat.

Algemene verkoopvoorwaarden van :

De Vergulde Kaars (http://www.deverguldekaars.nl)
Afhaalpunt:
James Wattstraat 13 c
2809 PA Gouda
Nederland
KvK: 24312453
Btw nr: NL008398446B03

Hierna te noemen: De Vergulde Kaars

1- Toepassingsgebied

Deze algemene verkoop voorwaarden zijn van toepassing op verkoop van producten via verkoop op afstand, binnen Nederland, door De Vergulde Kaars, en dekken alle verkoophandelingen met onze klanten. Waarbij onder verkoop op afstand wordt verstaan, bestellingen gedaan via onze website www.devergulekaars.nl, als ook telefonische bestellingen, bestellingen per fax of schriftelijke bestellingen. Wij behouden het recht de algemene verkoopvoorwaarden op ieder moment te wijzigen, op voorwaarde dat we de wijzigingen op onze website publiceren. De algemene voorwaarden zullen door De Vergulde Kaars op verzoek worden toegezonden. De algemene voorwaarden zijn tevens permanent op internet te raadplegen en te downloaden.

2 - Prijzen

De productprijzen zijn aangegeven in euro, inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten en eventuele belastingen, verwijderingsbijdrage of andere heffingen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor een beperkte en vastgestelde periode. De Vergulde Kaars behoudt zich het recht voor om de prijzen ten alle tijden te wijzigen. De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment van bestelling door koper.

3 - Bestellingen

Wij aanvaarden uw bestellingen onder deze algemene verkoopvoorwaarden. Met het doen van een bestelling verklaart koper akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze algemene verkoop voorwaarden.

De gegevens met betrekking tot een overeenkomst van koop en verkoop zijn opgesteld in het Nederlands en worden ten laatste op de levertijd bevestigd. De Vergulde Kaars behoudt het recht bestellingen te annuleren wanneer met koper een geschil bestaat, ongeacht de aard of het onstaan daarvan.

Facturen worden op de dag van verzending van de bestelling per e-mail verzonden en/of ingesloten in het pakket, dit naar voorkeur van De Vergulde Kaars.

4 - Bevestiging

De door De Vergulde Kaars geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties tussen De Vergulde Kaars en zijn klanten. De gegevens die door het betalingssysteem geregistreerd zijn vormen het bewijs van de financiele transacties.

5 - Beschikbaarheid

Onze productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze op onze website vermeld staan, zolang de voorraad strekt. Informatie over de beschikbaarheid van onze producten wordt gegeven nadat koper een bestelling plaatst.

Mocht een product niet voorradig blijken te zijn nadat u uw bestelling geplaatst heeft, dan stelt De Vergulde Kaars, koper hiervan zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte.

Indien De Vergulde Kaars niet in staat blijkt het door koper bestelde binnen 30 dagen na opgave te leveren, is koper gerechtigd de geplaatste bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. In voorkomende gevallen zal De Vergulde Kaars gehouden zijn door koper vooruitbetaalde bedragen te crediteren onder aftrek van een eventuele gedane deel levering en de gemaakte verzendkosten hiervoor, dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontbinden van de overeenkomst.

6 - Levering

De bestelde producten worden geleverd op het afleveradres zoals door koper opgegeven bij het plaatsen van een bestelling. De levertijd beslaat de tijd van het klaarmaken van het pakket en de verzending en bedraagt in elk geval niet meer dan 30 dagen na ontvangst van een bestelling.

Overschrijding van de wettelijke vastgestelde maximale leveringstermijn van 30 dagen, leidt in afwijking van artikel 7:46f lid 1 BW niet tot verzuim van rechtswege. Een ingebrekestelling is dan ook vereist alvorens De Vergulde Kaars in verzuim kan geraken.

Goederen reizen voor risico van De Vergulde Kaars. Het risico gaat over op koper op het moment dat de goederen zijn afgeleverd aan koper. Indien koper niet de volledige order heeft ontvangen, dan dient koper dit uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst van de zending aan De Vergulde Kaars te melden onder opgave van het factuur en/of ordernummer en onder vermelding van de niet of foutief geleverde artikelen.

7 - Verzendkosten

De verzendkosten van een bestelling hangen af van het gewicht en de afmeting van de zending. De hoogte van verzendkosten zullen op ondubbelzinnige wijze op de website van De Vergulde Kaars bekend worden gemaakt en ook zichtbaar zijn tijdens het opgeven van de bestelling. Voor zendingen tot 30 Kilogram die verpakt kunnen worden in een (1) doos met afmetingen die vallen binnen het door DHL post gehanteerde maximum volume van een zending, gehanteerd De Vergulde Kaars standaard tarieven zoals deze op www.deverguldekaars.nl kenbaar zullen worden gemaakt. Voor zendingen met een hoger gewicht, meer collie zendingen en zendingen met grote afmetingen, behoud De Vergulde Kaars zich het recht voor de extra te maken verzendkosten door te berekenen aan koper, in welk geval De Vergulde Kaars gehouden is koper hiervan op de hoogte stellen voorafgaand aan de acceptatie van de bestelling van koper.

8 - Betalingen

Betalingen dienen uitsluitend in euro te gebeuren. Normaal gesproken worden bestellingen uitgeleverd na vooruitbetalig of verzonden onder rembours. In bijzondere gevallen kan De Vergulde Kaars besluiten hier van af te wijken, in dat geval is het onderstaande mede van toepassing. Betaling dient plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum. Het bedrag dient binnen de gestelde termijn volledig te worden betaald. De Vergulde Kaars aanvaardt geen betaling in termijnen. Vindt betaling niet binnen de termijn plaats, dan is de klant zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is van rechtswege in gebreke. De Vergulde Kaars is gerechtigd vanaf de dag dat de betaling plaats had moeten vinden een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand van het gehele verschuldigde bedrag, als ook administratiekosten in rekening te brengen wanneer betaling plaatsvindt na aanmaning. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ter inning van het verschuldigde en niet tijdige betaalde bedrag zijn voor rekening van koper.

9 - Eigendomsvoorbehoud

Alle producten blijven eigendom van De Vergulde Kaars totdat de betaling en indien van toepassing rente volledig ontvangen is. Deze bepaling verhindert niet dat het risico met betrekking tot kwaliteitsverlies of beschadiging overgaat op de klant vanaf het moment dat de producten door koper in ontvangst genomen zijn.

10 - Retourrecht

Vanaf de datum van ontvangst van de zending heeft een particulier koper 7 werkdagen de tijd om product(en) te retourneren, dit zonder opgaaf van reden. Goederen dienen deugdelijk verpakt en in de originele verpakking retour gezonden te worden. Koper dient bij een retourzending (een kopie van) de factuur in te sluiten en hierop zijn of haar bank- of Girorekening nummer te noteren. Koper dient de retour zending, op eigen kosten, voldoende te frankeren.

De Vergulde Kaars aanvaard geen ongefrankeerde zending of zending onder rembours, wat de reden ook moge zijn.

Indien koper reeds (een gedeelte) betaald heeft, dan zal terugstorting van het aankoop bedrag plaatsvinden. De door koper aan De Vergulde Kaars betaalde verzend- en verpakkingskosten komen niet in aanmerking voor creditering. De Vergulde Kaars behoudt zich echter het recht voor om tot verrekening over te gaan mocht een eerdere bestelling nog onbetaald zijn gebleven.

Van dit retour recht zijn uitgesloten :
- Verbruiksgoederen;
- Volgens specificatie van koper vervaardigde producten;
- Goederen die op ondubbelzinnige wijze aangemerkt werden als "uitverkoop" artikelen, dit ten tijde van het plaatsen van de bestelling door koper.

11 - Garantie

Tenzij anders aangegeven verleent De Vergulde Kaars 2 jaar garantie op productiefouten en/of gebruik van ondeugdelijke materialen in door haar geleverde producten. De Vergulde Kaars aanvaard geen enkele aansprakelijkheid anders dan voor het door haar geleverde product. Koper kan geen aanspraak maken op garantie indien sprake is van onoordeelkundig gebruik foutief aansluiten, molest, val schade en in vergelijkbare situaties.

Van de bovenstaande algemene garantie bepalingen zijn uitgesloten:
- Verbruiksgoederen;
- Goederen die op ondubbelzinnige wijze aangemerkt werden als "uitverkoop" artikelen ten tijde van het plaatsen van de bestelling.
De goede werking van de boven genoemde producten wordt slechts gegarandeerd op de dag dat koper deze in ontvangst neemt, dit tenzij anders aangegeven.

Goederen dienen deugdelijk verpakt retour gezonden te worden. Voorafgaand dient koper een garantieclaim/retourzending per E-Mail bij De Vergulde Kaars aan te melden onder opgave van factuur- en/of order nummer en met opgave van de omschrijving en aantallen van de te retourneren producten. De Vergulde Kaars zal vervolgens een garantie afhandelingsnummernummer verstrekken aan koper dat duidelijk op de buitenzijde van de verpakking vermeld dient te worden. Koper dient de retour zending, op eigen kosten, voldoende te frankeren.

De Vergulde Kaars aanvaard geen ongefrankeerde zending of zending onder rembours, wat de reden ook moge zijn.

Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

12 - Intellectuele eigendom

Alle teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen op de website van De Vergulde Kaars vallen onder het auteursrecht en zijn wereldwijd beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. In overeenstemming met de bepalingen van de Intellectuele eigendom is alleen prive-gebruik toegestaan. Elke vorm van publicatie zonder vooraf gegeven toestemming door De Vergulde Kaars is een inbreuk op de auteursrechten en een schending van de intellectuele eigendomsrechten.

13 - Ontbinding

Ieder verzuim van de afnemer geeft De Vergulde Kaars de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de afnemer gerichte schriftelijke verklaring. Onder schriftelijke verklaring wordt tevens een verklaring gericht aan het emailadres van de klant verstaan.

14 - Aansprakelijkheid

Op alle door De Vergulde Kaars aangeboden handelingen en diensten is de in Nederland van kracht zijnde wetgeving van toepassing. De Vergulde Kaars kan niet aansprakelijk gehouden worden indien niet wordt voldaan aan de regelgeving van een buitenland waar de producten worden geleverd op verzoek van koper. De Vergulde Kaars kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval van overmacht, politieke onrust, een gedeeltelijke of totale staking van in het bijzonder de posterijen, transport- of communicatiemiddelen, overstromingen en brand. De Vergulde Kaars kan niet aansprakelijk worden gehouden indien derden niet of niet tijdig hun verplichting jegens De Vergulde Kaars nakomen, waardoor De Vergulde Kaars niet of niet tijdig aan haar leverings verplichting kan voldoen.

15 - Nietigheid, vernietigbaarheid

Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Algemene verkoop Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

16 - Toepasselijk recht - Procedures

Deze overeenkomst in het Nederlands opgemaakt. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In het geval van geschillen zijn alleen rechters in Nederland bevoegd.

17 - Persoonsgegevens

De Vergulde Kaars zal door koper verstrekte gegevens niet beschikbaar stellen aan derden.

De Vergulde Kaars verzamelt alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn om een bestelling uit te voeren of om koper op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en nieuwe producten, waarbij koper de mogelijkheid geboden wordt deze informatie niet te willen ontvangen.